Kus võtta kiirlaenu; laenude andmine

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

Komitee leiab, et liikmesriigid peaksid suunama oma jõupingutused võitlusele palgaerinevuste põhjustega, mis on seotud naiste ja meeste töö erineva väärtustamisega, ametite soolise eristamisega tööturul ning erinevustega naiste ja meeste seotuses tööeluga nagu ka võimupositsioonis ja staatuses. The report states that, although overall inflation is higher than in metropolitan France, this is not the case for the manufactured products which are most affected by the tax differentials. Aruandes on märgitud, kus võtta kiirlaenu; laenude andmine isegi kui inflatsioon on üleüldiselt suurem kui Prantsusmaa emamaal, ei ole see nii valmistoodete puhul, mida diferentseeritud maksustamine kõige rohkem mõjutab.

The tax differentials did not halt the growth in imports, although the growth was smaller, except in Guadeloupe. Diferentseeritud maksustamine ei takistanud impordi kasvu, kuigi see ei olnud suur, välja arvatud Guadeloupe’i puhul. It should be added that under the similar scenario as regards price levels and price differentials of Chinese and Indonesian exporters witnessed in the original investigation, the latter exported significant volumes to the EU. Samuti tuleb lisada, et esialgses uurimises täheldati samasuguses olukorras, kus Hiina ja Indoneesia hinnatase ja hinnad olid erinevad, et Indoneesia eksportis ELi märkimisväärses koguses.

However it does not consider that they can explain the very high cost differentials in the case under scrutiny. Siiski ei arvesta ta, et need võivad selgitada väga kõrget kulude erinevust kontrollimise all oleval juhtumil. The Commission also takes the view that greenhouse gas reduction efforts should be shared among Member States, taking into account economic differentials and each country’s per capita GDP. Komisjon on seisukohal, et liikmesriigid peavad jagama jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, arvestades majanduslikku eripära ja iga riigi SKPd elaniku kohta. The Commission will also examine what levels of aid can be justified outside the least-developed regions, what the aid differentials should be, what categories of undertaking should benefit and for which categories of aid.

Samuti uurib komisjon, millises ulatuses on abi andmine õigustatud arenenud piirkondades, millised peaksid olema abi diferentseerimise kriteeriumid, millised ettevõtted võivad abi saada ning millist abi liiki. The European Union’s growth and employment strategy, which is anchored in the Lisbon Treaty, is an important instrument to increase labour market equality and to cut pay differentials between women and men. Lissaboni strateegial põhinev Euroopa majanduskasvu ja tööhõivestrateegia on oluline vahend võrdsuse suurendamiseks tööturul ning naiste ja meeste palgaerinevuste vähendamiseks. Since income and wealth differentials between urban and rural areas can be expected to widen further, particular attention must be paid to rural areas in employment policy.