Parimad laenud; laen kus ei pea ennast postkontoris registreerima

Võrdlema
Saamise aegMaksimum summaIntressimäär(%)*Min SummaVanuseline
piirang
Tähtaeg
15 min. € 10000
Taotle Laenu
10 % € 500 18-75 10 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
16 % € 50 18-70 5-12 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
24 % € 100 22 - 70 67 kuu
15 min. € 4000
Taotle Laenu
26 % € 500 22-70 12-84 p.
15 min. € 2000
Taotle Laenu
10 % € 300 18-60 90-720 p.

The Riigikogu is the parliament parimad laenud; laen kus ei pea ennast postkontoris registreerima Estonia. Its 101 members are elected at general elections for a term of four years.

The Riigikogu passes laws and resolutions, exercises parliamentary supervision and ratifies international agreements. The Riigikogu has 11 standing committees and 3 select committees. Committees of investigation and study committees are formed to investigate issues of public interest or problems of significant imprtance. We make live broadcasts of sittings of the Riigikogu and commitees public meetings, as well as on other important events in the Riigikogu. Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu esimese töönädala kolmapäevast istungit. Kõigepealt on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi.

Riigikogu fraktsioonitu liikmena on mul hea meel üle anda seaduseelnõu, mis puudutab valimisseaduste ja teiste seaduste, sh Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmist, et lahendada üks probleem, mis on tekitanud Eesti poliitilises kultuuris väga palju ebakõlasid. See on rahvalikus keeles nn peibutuspartide probleem. On teada, et selle ja eelmise valitsuskoalitsiooni üks järjekindlamaid tegevusi on olnud pidev majanduskeskkonna halvendamine. Keskerakonna fraktsiooni liikmetel on üle anda üks selleteemaline arupärimine peaministrile.

Paraku valitsus sellele ettekirjutusele ei reageerinud, mistõttu õiguskantsler oli sunnitud pöörduma Riigikohtu poole. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tegi 16. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Riigikogu juhatus otsustab selle menetlusse võtmise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Samuti olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Kui see vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatule, edastab Riigikogu esimees selle adressaadile viivitamatult. Riigikogu juhatus on registreerinud Riigikogu liikme Lauri Vahtre Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liikmeks.

Riigikogu juhatus on võtnud menetlusse järgmised eelnõud ja määranud neile juhtivkomisjonid: Vabariigi Valitsuse s. Riigikogu esimees on edastanud Riigikogu liikmete arupärimised peaminister Andrus Ansipile, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole. Nüüd, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks on registreerunud 89 Riigikogu liiget, puudub 12.

Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 487 teine lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma! Arutuse all oleva eelnõu esimene lugemine lõpetati 23. Riigikaitsekomisjon esitas omalt poolt 35 muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu enne teist lugemist viiel istungil.

Muudatusettepanekuid ja nende põhjendusi saab lähemalt vaadata muudatusettepanekute loetelust ja seletuskirjast. Nelja muudatusettepanekuga antakse Kaitseväe struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamise õigus kaitseministri asemel Kaitseväe juhatajale. See hoiab märksa kokku nii Kaitseväe kui ka ministeeriumi aja- ning inimressurssi, mis kulub praegu eelnõude ettevalmistamisele ning menetlemisprotsessidele. Muudatusettepanekuga nr 17 sätestatakse, et isiku nõusolek andmete kogumiseks ja päringu tegemiseks kehtib tema suhtes kogu perioodi vältel, mis jääb kahe regulaarse taustakontrolli vahele.

See tuleneb sellest, et samasugune regulatsioon kehtib riigisaladuse loa taotlemisel antava nõusoleku puhul. Rea muudatusettepanekutega sätestatakse erioperatsioonide väejuhatuse ülema ja luurekeskuse ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks samasugune protseduur nagu Kaitseväe juhataja asetäitja, peastaabi ülema, väeliigi ülema ja toetuse väejuhatuse ülema puhul. Need on ametikohad, mille puhul on tegemist julgeoleku valdkonnas oluliste ametikohtadega, kus on tegu tundliku teabega, ja ametisse nimetamise protsess peab sellele vastama. Muudatusettepanekuga nr 29 tehakse muudatus, mille kohaselt hakkab Kaitseväe peastaabi ülema asemel tegevteenistuspensioni saama Kaitseväe juhataja asetäitja. Kuna Kaitseväe Peastaabi ülem ei ole enam uue seaduse jõustumisel Kaitseväe juhataja esimene asendaja ja pensionisaajate ringi ei ole plaanis suurendada, siis saab Kaitseväe juhatajal olema ainult üks asetäitja. Muudatusettepanekuga nr 30 taastatakse kuni 1.

2013 kehtinud olukord tegevteenistuspensionide maksmisel päästeteenistuses töötavate endiste tegevväelaste osas. Muudatusettepanekuga 35 lükatakse edasi eelnõu jõustumine, et anda eelnõu menetlemiseks ja rakendusaktide paremaks ettevalmistamiseks rohkem aega. Eelnõu kohta on tehtud 35 muudatusettepanekut, kõik need on juhtivkomisjoni ehk riigikaitsekomisjoni esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 487 teine lugemine lõpetada. Meie tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse eelnõu 513 teine lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri!

Annan täna teile ülevaate riigieelarve seaduse eelnõu ettevalmistamisest teiseks lugemiseks. Eri istungitel osalesid ka Rahandusministeeriumi esindajad eesotsas minister Jürgen Ligiga ja Riigikontrolli esindajad. EL liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, mille ülevõtmise tähtaeg on liikmesriikidele 31. 34 ettepanekut, üheltki teiselt fraktsioonilt ega Riigikogu liikmetelt ettepanekuid ei laekunud. Lisaks nendele 34 muudatusettepanekule tegi rahanduskomisjon veel täiendavalt 26 ettepanekut. Kõigi muudatuste selgitused on toodud muudatusettepanekute loetelus. Kõigil neljal asjaomasel istungil arutas komisjon esitatud muudatusettepanekuid ja oma muudatusettepanekute kavandeid.

Arutati komisjoni istungil otsustatud muutmist vajavate sätete sõnastust ja vaadati läbi laekunud kirjad. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanekutest arvestas komisjon osaliselt seitset ettepanekut. Nüüd natuke komisjonis arutatud küsimustest ja teemadest, mis kerkisid üles just seoses muudatusettepanekutega. Selgitan teile ka põhilisi muudatusettepanekute mittearvestamiste põhjusi.