Liigu sisu juurde

Kuigi suurem osa lapsena ülekaalulisi ja rasvunud inimesi on ka täiskasvanueas ülekaalulised, suudab väike osa täiskasvanueaks siiski normaalkaalu saavutada Juonala jt, Ja ära unusta aga põhilist: iga suutäis toitu mälutakse suus nii kaua, kuni ta muutub püdelaks pudruks.

HARUKORDNE MEETOD SAAVUTADA KIIRE ja PÜSIV KAALULANGUS

Kuidas luuakse aga meis sõltuvus ühe või teise aine vastu? Meie poodides on selleks terved riiulivahed, miks pannakse Aura mahla sisse näiteks sisse g suhkrut?

Tean, et meie keha ei vaja seda suhtkrut ja Soomes on magusal isegi aktsiisimaks sõltuvusomadeuste tõttu makeisvero. Aga miks selline sõltuvus siis on tekkinud.

xls toitumise kaalulangus raputavad ulevaateid

Sarnased sõltuvused on meil ka tihti teiste toiduainetega. Meditatsioonis saame endast teadlik olla ja näha mis meie emotsioonides ja kehas päriselt toimub. Mehena 30 kilo oli kaotada päris lahe, pole selleks midagi teinud.

Natu keerulisem asi oli, et toitumine on ka muutunud, lihtsalt ei taha paljusid asju enam ja ei saa miski väe võimuga näiteks magusat sööma, lihtsalt ei lähe alla. Pole ka miski liikumise fänn, kord nädalas käin vahest jalgrattaga metsa vaatlemas ja teen pilte.

Aga väga lihtne on nüüd istuda lauas, kus kõik kooki söövad, inimesde on rõõmsad ja rahul, mina ka, sest mul on hea nendega koos olla.

Mõelgegi sellele, mis teis toitumist juhib ja proovige saada sellele sügav päris vastus. LOL Kaalulangusest pole seal mitte midagi räägitud. See on puhtalt sinu väljamõeldis. Ja muidugi on see uuring rahastatud nende enda poolt. Isegi kui seal oleks midagi selle teemaga seoses kaalukaotuspole see tõsiselt võetav. Inimesed tehke trenni ja sööge vähem. Nii lihtne see ongi.

Mul ei ole mingit vajadust ei ühe ega teise järgi, ka kehakaal on normis ning mingite kuskiltki youtubest, internetist või raamatutest välja nopitud harjutuste peale ma lihtsalt naeran. Sest teie arvates on olemas teie arvamus ja vale arvamus ning te püüate igati oma arvamust põhjendada igasuguste USA uuringute ning muude nõksudega. Ameeriklaste mõtlemine on niivõrd erinev eurooplaste kainest mõtlemisest ja mõnedes asjades nad ei erine ka mitte sugugi ida fanatismist.

Kaalulanguse psuhholoogia pdf on nende mõtlemise pärast väga lihtne ümber oma sõrme keerata ja ka raha sisse kasseerida. Kui ärinaistel on igav, milles küsimus, las müttavad raha eest ühises higilõhnas, karjuvad oma stressi välja ning siis jäävad kõik 15 minutiks soolasambaks. Selle asemel käige rohkem jalgsi ning jätke oma eliitautod garaazhi.

Kaalulangus miolanum

Naistel, kes võtsid juurde või alla, olid uuringut alustades kõrgemad kõhnuseihaluse ja kehaga rahulolematuse skoorid kui kaalu säilitajatel.

Siiski oli näha, et vaid üksikud söömist piiravad isikud võtsid kaalus alla, suurem osa siiski võttis kaalus juurde ning söömise piiramine oli oluliseks kaalutõusu ennustajaks. Juba kolme kuuga suurenes häirunud söömiskäitumine ja kehaga rahulolematus neil naistel, kelle kaal tõusis võrrelduna kaalulangetajatega. Samuti olid kaalus juurdevõtvate naiste kõhnuseihaluse skoorid suuremad võrreldes kaalu säilitanud naistega Provencher jt, Antud tulemused viitavad, et naistel on kaalutõus seotud söömise piiramise, kehaga rahulolematuse ja kõhnuseihalusega, meeste puhul sarnased seosed välja ei tulnud.

Tihtipeale arvatakse, et enamus kaalulangetajatest ei ole pikas perspektiivis edukad kehakaalu säilitamisel. On leitud, et need, kes on kaalulanguse psuhholoogia pdf kaks aastat kehakaalu säilitanud, võtavad väiksema tõenäosusega kaalulanguse psuhholoogia pdf kaalus juurde.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, mis kaalulangus aeglane keto neid noorukina ülekaalus olevaid uuritavaid, kes jõudsid täiskasvanueaks normaalkaalu nendest, kes ei jõudnud.

Siinkohal on magistritöö uurimisküsimus formuleeritud järgnevalt: Kas aastaselt ülekaalus olnud noorukid, kes on eluaastaks jõudnud normaalkaalu, erinevad ülekaalu säilitanud uuritavatest isiksuseomaduste, kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuse, depressiooni, püsi- ja seisundiärevuse ning söömishäire sümptomite poolest?

Toetudes varasematele uuringutele on käesolevas uurimistöös püstitatud järgmised hüpoteesid: 1. Normaalkaalu jõudnud uuritavatel on kõrgemad meelekindluse ja madalamad ekstravertsuse ning neurootilisuse skoorid võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega.

Kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuses esineb erinevus normaalkaalu jõudnute ja ülekaaluliseks jäänute vahel ülekaalu säilitanud kasutavad rohkem dieeti, näljutamist ja toidukordade vähendamist ning normaalkaalu jõudnud toitumisharjumuste muutmist, toidukoguste piiramist ja trenni. Normaalkaalu jõudnud uuritavate depressiooni ja ärevuse skoorid on madalamad võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega.

Normaalkaalu jõudnud uuritavatel on võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega madalamad skoorid buliimias, kehaga rahulolematuses ja kõhnuseihaluses. Käesoleva töö autor ei osalenud andmete kogumises antud uuringu tarbeks.

Autori isiklik panus antud töösse seisneb uurimisteemaga seotud kaasaegse erialase kirjanduse läbitöötamises ja sobivaimate teoorite väljatoomises, töös kasutatud andmete korrastamises, andmeanalüüsis ja tulemuste esitamises ning interpreteerimises. Uuringus osalenud isikud olid Tartu linna- ja maakonna koolide õpilased ning nende vanemad. Poiste ja tüdrukute jaotus valimis oli läbi kõigi andmekogumislainete enamjaolt võrdne.

Ka vanemas kohordis oli poiste ja tüdrukute jaotus valimis läbi kõigi andmekogumislainete enamjaolt võrdne. Vanema ja noorema kohordi mõõtmiste vahe oli keskmiselt kuus aastat. Valimisse kuulus algselt kahe kohordi peale kokku uuritavat, kuid lõplikust valimist jäeti välja lapseootel ja rinnaga toitvad naised 3 uuritavat ning need, kelle kohta puudusid andmed KMI kohta 19 uuritavat. Seega jäi lõplikuks valimi suuruseks inimest, kellest 50 olid mehed ja 53 naised.

Hinnang kehakaalu ja selle reguleerimise kohta kõigi andmekogumislainete käigus paluti uuritavatel anda hinnang kehakaalu reguleerimise kohta, valides kolmest vastusevariandist sobivaima olen püüdnud kaalulanguse psuhholoogia pdf tõsta, ei ole pidanud vajalikuks kehakaalu muuta, olen püüdnud kehakaalu langetada. Kui uuritav on oma kehakaalu reguleerida püüdnud, täpsustatakse kasutatud meetodeid dieet, nälgimine kogu päeva, toitumisharjumuste muutmine, toidukoguste piiramine, toidukordade arvu vähendamine, trenn, muu.

Vastused varieeruvad kuue valikuvariandi vahel vahemikus alati kuni mitte kunagi. Buliimia alaskaala mõõdab liigsöömist ja vähest kontrollitaju söömise üle nt väide: On juhtunud, et ma ei saa söömist lõpetadakehaga rahulolematuse alaskaala mõõdab rahulolematust oma kehakuju ja teatud kehaosadega nt väide: Ma arvan, et mu kõht on liiga suur ; kõhnuseihaluse alaskaala mõõdab hõivatust dieedimõtetest ja kaalutõusust nt Kui avastan, et olen pool kilo juurde võtnud, siis kardan, et see läheb samamoodi edasi.

Skaalat kasutatakse depressiooni raskusastme ja muutuste hindamiseks ning 9 15 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 15 hinnatavat valdkonda on meeleolu, ärevustunne, uni, söögiisu, keskendumisvõime, algatusvõime, kaasaelamine, pessimism ja elurõõm. MADRS-i kõrgem skoor viitab depressiooni tõsisemale raskusastmele. Püsi- ja seisundiärevuse skaalad koosnevad st väitest, mille põhjal hinnatakse inimese seisundit antud ajamomendil STAI-S-seisundiärevus ja pikema kaalulanguse psuhholoogia pdf jooksul, pigem isiksusesoodumusena STAI-T-püsiärevus.

  1. Kaalulangus judo
  2. Selleks uuriti, kas eluaastaks normaalkaalu jõudnud või ülekaalu säilitanud inimesed erinevad üksteisest isiksuseomaduste, kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuse, depressiooni, ärevuse ja söömishäire sümptomite lõikes.
  3. Nutrivix bosna

Seisundiärevus seisab aga käesoleva momendi enesetunde ja ärevuse eest. Enim panustasid naistel kahe kaalugupi erinevustesse isikusedimensioonide alaskaalad C2: Korralikkus, N4: Enesekontroll ja E1: Soojus. Tabel 2. Võrreldes uuritavate isiksuseomadusi soost ja kaalugrupist lähtuvalt ka ja aastaselt, ilmnes, et ei normaalkaalu jõudnud ega ülekaalu säilitanud naised ega mehed erine üksteisest isiksuseomaduste lõikes selles vanuses.

Tabelis 3 on toodud meeste ja naiste hinnangud kehakaalu reguleerimise kohta kaalugrupiti.

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut

Normaalkaalu jõudnud meestest on kehakaalu langetada proovinud oluliselt vähem mehi kui ülekaaluliseks jäänud meestest, samuti on suurem hulk normaalkaalu jõudnud meestest võrrelduna ülekaalu säilitanud meestega pidanud mittevajalikuks oma kehakaalu muuta. Nii 17 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 17 normaalkaalu jõudnud kui ka ülekaalu säilitanud uuritavatest valdav osa on teinud katseid kehakaalu langetada.

rasva poletamine temperatuuril 45

Tabel 3. Lisas 1 on toodud naiste ja meeste depressiooni ning püsi- ja seisundiärevuse keskmised skoorid kaalugruppide lõikes. Buliimia alaskaalal meestel kahe kaalugrupi vahel erinevusi ei esinenud. Kuna kehaga rahulolematuse ja kõhnuseihaluse puhul ei vastanud dispersioonide hajuvus t-testi läbiviimise eeldusele dispersioonide homogeensuse kohta, kontrolliti tulemusi mitteparameetrilise Mann-Whitney U-testiga, mis kinnitas t-testiga saadud tulemusi gruppidevahelise erinevuse kohta.

Meeste söömishäire küsimustiku andmeanalüüs on läbi viidud vaid vanema kohordi andmete põhjal, kuna noorema kohordi valimis olid söömishäirete küsimustikku kahe kaalugrupi peale kokku täitnud vaid neli meessoost uuritavat, seega noorema kohordi meeste andmed ei olnud piisavalt esinduslikud, mistõttu need jäeti analüüsist välja.

Arutelu Käeoleva töö eesmärgiks oli hinnata, millised psühholoogilised ja käitumuslikud tegurid on seotud normaalkaalu saavutamisega, võrreldes uuritavaid, kes on eluaastaks saavutanud normaalkaalu või jäänud ülekaaluliseks. Uuringu esimene johnstown bariaatric kaalulangus, et normaalkaalu saavutanud uuritavatel on võrreldes ülekaaluliseks jäänud uuritavatega madalam neurootilisuse ja ekstravertsuse ning kõrgem meelekindluse skoor, leidis kinnitust vaid osaliselt.

Meelekindluse skoorides oli statistiliselt oluline erinevus normaalkaalu jõudnud ja ülekaalu säilitanud naiste vahel, meeste puhul mainitud erinevus puudus.

Kaalulanguse psuhholoogia pdf näitasid uuringutulemused 19 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 19 tendentsi, et normaalkaalu saavutanud naised on ülekaalu säilitanud naistega võrreldes vähem neurootilised ja rohkem ekstravertsed. Kaalugruppe isiksuseomaduste alusel võrreldes ilmnes huvitav fakt, et aastaselt oli naiste puhul meelekindluse osas kaalugruppide vahel erinevus, mida aga ja aastaselt ei esinenud.

Naiste meelekindluse muutus ajas võib olla seotud ka asjaoluga, et nad on hinnanud end meelekindlamaks, kuna suutsid pingutada ja edukalt kehakaalu langetada. Meeste puhul ei erinenud ülekaalulised ja normaalkaalu jõudnud mehed isiksuseomadusteltega aastaselt.

slimming soob magusa kartulilahe

Analüüsides uuritavaid kaalugruppide lõikes, oli märgata, et nii eluaastaks normaalkaalu jõudnud mehed kui naised asetsesid oma KMI-ga normaalkaalu ülemise piiri lähedal, mistõttu on nad olukorras, kus vähese kehakaalu tõusuga sattuvad nad uuesti ülekaaluliste kategooriasse. Kaalulanguse psuhholoogia pdf säilitanud uuritavate keskmine KMI vastab aga juba nii meestel kui naistel rasvumisele.

Käesolevas töös küll ei eristatud ülekaalulisi ja rasvunuid uuritavaid väikese valimi tõttu, kuid antud tulemus on huvitav leid, mida tasub edasi uurida. See aga võib olla ka põhjuseks, miks suur osa ülekaalulistest ei suutnud normaalkaalu saavutada, sest nende KMI oli jõudnud rasvumise tasemele, kust on oluliselt keerulisem normaalkaalu naasta. Kehakaalu reguleerimise hinnangutes ilmnes statistiliselt oluline erinevus normaalkaalu saavutanud ja ülekaalu säilitanud meeste vahel.

Nimelt ülekaalu säilitanud mehed olid oluliselt rohkem püüdnud kehakaalu langetada kui normaalkaalu jõudnud mehed, kusjuures pooled normaalkaalu jõudnud meestest polnud üldse pidanud vajalikuks oma 20 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 20 kehakaalu muuta. Tulemused näitavad, et suur osa ülekaalulisi mehi on küll teinud korduvaid katseid kehakaalu langetada, kuid edutult.

Erinevalt meestest on naised mõlemas kaalugrupis teinud samaväärselt katseid kehakaalu langetada. Kõik normaalkaalu jõudnud naised olid kehakaalu püüdnud langetada, samas vaid umbes kolmandik normaalkaalu saavutanud meestest oli püüdnud kehakaalu langetada. Seejuures on huvitav, et naiste kaalulangus paistab olevat teadlik pingutus, samas meeste puhul võib oletada, et kaalulangus võib olla seotud väiksema teadliku pingutusega näiteks alustades uue spordialaga.

Teine uuringu hüpotees, et normaalkaalu jõudnud uuritavad kasutavad kehakaalu reguleerimiseks toitumisharjumuste muutmist, toidukoguste piiramist ja trenni ning ülekaaluliseks jäänud uuritavad ebakohasemaid meetodeid puhas kerge rasva poletamine dieeti, näljutamist ja toidukordade vähendamist, ei leidnud kinnitust.

Normaalkaalu saavutanud ja ülekaaluliseks jäänud mehed küll erinesid, esimesed kasutasid kehakaalu kaalulanguse psuhholoogia pdf rohkem kogu päeva nälgimist.

Antud tulemused viitavad, et naiste puhul ei ole ülekaalust normaalkaalu jõudmine seotud konkreetsete kehakaalu reguleerimise meetodite valikuga, naised kasutasid mõlemas kaalugrupis suhteliselt sarnaselt kõiki meetodeid.

guinea kehakaalu langetamise karm silmad

Meeste puhul oli näha, et võrreldes ülekaalu säilitanud meestega oli normaalkaalu jõudnud mehed rohkem kasutanud kehakaalu vähendamiseks nälgimist, teiste meetodite osas mehed kahes kaalugrupis ei erinenud.

Uuringu kolmas hüpotees, et eluaastaks normaalkaalu jõudnud uuritavatel on depressiooni ja püsi- ning seisundiärevuse skoorid madalamad kui ülekaaluliseks jäänud uuritavatel, ei leidnud kinnitust. Küll aga ilmnes, et aastaselt olid nendel naistel, kes eluaastaks normaalkaalu jõudsid, madalamad depressiooni skoorid kui ülekaalu säilitanud naistel.

Kaalulanguse psuhholoogia pdf uuringud kinnitavad, ülekaalulistel ja rasvunud meestel ennustab kõrgem kõhnuseihaluse skoor kehakaalu langust, kuid naistel kaalutõusu Falck jt, Käesoleva töö tulemused näitasid aga, et normaalkaalu jõudnud meestel olid oluliselt madalamad skoorid kehaga rahulolematuses ja kõhnuseihaluses võrreldes ülekaaluliseks jäänud meestega.

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut - PDF Free Download

Buliimia alaskaalal meestel erinevused kaalugrupiti puudusid. Huvitav tulemus oli, et naistel ei ilmnenud kaalugruppide lõikes erinevusi buliimia, kehaga rahulolematuse ega kõhnuseihaluse skoorides, mis viitab sellele, et naistel esineb söömishäirele omast sümptomaatikat hoolimata kehakaalust. Käesoleva uuringu tulemused näitavad, et normaalkaalu jõudnud naiste meelekindluse skoorid olid ülekaaluliseks jäänud naiste omadest kõrgemad.

Ilmnes huvitav fakt, et naised ei erinenud kaalugrupiti meelekindluse osas ega aastaselt, küll aga aastaselt, mis viitab vajadusele uurida edaspidi ka indiviidisiseseid muutusi isiksuseomadustes ja selle võimalikku rolli kehakaalu normaliseerumisel.

Ülekaaluliseks jäänud mehed olid rohkem teinud katseid kaalu langetada kui normaalkaalu mfb kaalulangus mehed, naistel kaalugrupiti erinevusi ei ilmnenud.

Kui mehed erinesid näljutamise kasutamise poolest, siis naised kasutasid kõiki kehakaalu reguleerimise meetodeid võrdselt hoolimata, kas nad olid eluaastaselt normaalkaalus või ülekaalus. Uuringu tulemused on huvitavad ja mitte ootuspärased ning viitavad vajadusele edasiseks teemakäsitluseks, uurides võimalike psühholoogiliste ja käitumuslike tegurite koos- ja vahendavaid mõjusid.

Peamiseks piiranguks töös olid kehakaalu reguleerimise ja meetodite kohta kasutatavad andmed. On selge, et kehakaalu alandamise kontekstis on oluline vahe, kas treenitakse aastaid regulaarselt ja muudetakse püsivalt toitumisharjumusi võrrelduna olukorraga, kus mainitud tegevusi 22 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 22 rakendatakse vaid lühiajalises plaanis. Antud uuringus ei olnud võimalik eristada, kaua on mõnda meetodit järjepidevalt kasutatud. Kehakaalu reguleerimine on seotud enesedistsipliiniga ja kõrgema meelekindluse tasemega inimesed kaalulanguse psuhholoogia pdf saledamad, sest suudavad järjepidevalt järgida toitumisrežiimi ning regulaarselt liikuda Terracciano jt, Tulevastes uuringutes võiks arvesse võtta mitmeid olulisi faktoreid.

Vajalik on koguda täpselt uuringu eesmärgiga kooskõlas olevaid andmeid. Samuti oleks oluline võrrelda suuremat hulka kaalugruppe, kaalulanguse psuhholoogia pdf vaid ülekaalulised ja normaalkaalulised. Normaalkaalus rasvunud naised raporteerivad kõrgemaid skoore kehaga rahulolematuses ja kõhnuseihaluses kui normaalkaalus saledad naised.

Sarita Laager Esialgu on vajalik intensiivsus.

KMI ei ole ehk parim mõõtevahend ülekaalulisuse ja rasvumise väljaselgitamiseks, kuna KMI alusel jääb suur osa rasvunud inimesi tuvastamata ning neid käsitletakse kui normaalkaalulisi Di Renzo jt, kaalulanguse psuhholoogia pdf Huvitav aspekt lisandub siit tulevaste uuringute tarbeks, et eristada ka normaalkaalulisi uuritavaid kehakoostise alusel, kuna söömishäire sümptomaatika osas ilmnesid Di Renzo jt uuringus erinevused kahe normaalkaaluliste grupi vahel.

Rasvumise ja ülekaalu püsimise või normaalkaalu saavutamisega seoses võiks kaaluda ka geneetiliste tegurite uurimist. Nimelt geeniteadlased on välja toonud, et teatud geenikeskkonna interaktsioonid teevad osad inimesed geneetiliste erinevuste tõttu tundlikumaks kaalutõusu või languse osas, kui nad sattuvad rasvumist soodustavasse keskkonda.

Vaatamata mõningatele piirangutele, näitavad käesoleva uuringu tulemused, et normaalkaalu jõudnud ja ülekaalu säilitanud uuritavad siiski erinevad mõneti isiksuseomaduste ja kehakaalu reguleerimise hinnangute ning -meetodite kasutuse osas.