Liigu sisu juurde

No Volovinskaja, V. Veiseliha pH-väärtus on autolüüsi järgselt USDA- intramuscular fat content. Lihaste keemilise koostise keskväärtused 14 päeva Samuti ka kolme lihaveise termiliselt töödeldud MLD pärast tapmist ±standardviga lõiketugevust. Kuus uurimuses osalenud aberdiini-anguse pidamisel esinev pullide erinev kasvukiirus, mille tõugu lihaveise pulli pärinesid ühest Eesti lihaveise- tõttu osad veised saavutasid soovitava elusmassi teis- kasvatuse farmist.

Arvustused

Lembit Lepasalu R. Frf rapid fat loss pdf cattle farming have expanded rapidly over the last The objective of this work was to study the effect of Aktsepteeritud: long ageing time on the quality of meat of the Aberdeen Angus cattle.

No differences were found between the Decline in pH was observed, whereas electroconductivity, ageing Alo Tänavots Corresponding author: and boiling loss increased during ageing. The shear force energy at the e-mail: alo.

  1. (PDF) Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus | Aarne Põldvere - lepland.ee
  2. Kliimameetmed - Publications Office of the EU
  3. Когда девочка кончала завтракать, начинался второй этап ежедневного распорядка.
  4. "Привет, папуля, привет, папуля", когда он входил в дом.
  5. Slimming wales
  6. Vaba liigne naha eemaldamine parast kaalulangust
  7. Swati shah kaalulangus

Breaking point of MTM muscle fibres was highest Frf rapid fat loss pdf Keywords: beef, tenderness, ageing, lower shear force No differences were found Aberdeen Angus breed, Warner Bratzler sheare force test between 14 and 28 days of ageing. The MLD muscle showed a clear trend towards tenderizing during ageing MLD — pikim seljalihas m. It can be concluded that ageing did gissimus dorsi syn. However, ageing time had a signifi- Bratzler. Kõik õigused kaitstud.

All rights reserved. Sissejuhatus enne tarvitamist laagerdada, et vähendada lõikejõu tugevust Field jt, ; Jennings jt, ; Mottram, Eestis on viimasel kümnendil lihaveisekasvatus järjest Laagerduse käigus müofibrillaarsed valgud laiemalt levinud ja veiseliha on leidnud tarbijate toidu- lagunevad, liha hakkab pärast surmakangestuse faasi laual olulise koha. Aastate jooksul on imporditud üha pehmemaks ajalaud kahjumi kaalule, tema maitseomadused parane- enam lihaveisetõuge, keda peetakse enamasti vabalt vad Koohmaraie jt, Liha õrnuse parandami- karjamaal.

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi seks peaks seda laagerdama vähemalt 14 päeva, pike- andmetel oli Frf rapid fat loss pdf, Protsessi kestel toimuvad lihas Aberdiini-anguse tõugu lihaveiste liha peetakse üheks biokeemilised ja mikrobioloogilised protsessid — muu- õrnemaks tänu kõrgemale rasvasisaldusele võrreldes tub liha värvus, maitse, tekstuur — kõik need paranda- teiste mandrieuroopa lihatõugudega Koch jt, ; vad liha kvaliteeti Frf rapid fat loss pdf jt, Seega õige Koch jt, ; O'Ferrall jt, ; Chambaz, Liha õrnust peetakse tavaliselt üheks liha.

Kuna veiseliha on struktuurilt sitke, tuleks seda tähtsamaks kriteeriumiks Love, Veiseliha Pikaajalise laagerdamise mõju aberdiini-anguse veisetõu lihakvaliteedile 87 laagerdatakse Eestis veel üsna vähe, samas kui mujal silol väga head proove ei analüüsitud.

kaalulangus tesco ultra slim kuidas kehakaalu kaotus kehast

Hein varuti maailmas on see laialt levinud Tobreluts, Heina säilitati varjualustes ja selle kvali- meetodit: 1. Laagerdamine alternatiivse pakendi kasutamisega. Karjatamine toimus kopliviisiliselt, roteerides viie Eeltoodud kolmest meetodist on veiseliha märg- kopli kaupa, mis olid liigirohked looduslikud rohu- laagerdamine praegusel ajal enamkasutatav meetod liha maad.

Noorveiseid peeti loomalistes gruppides, laagerdamise tehnoloogias, sest see võimaldab, võrrel- kellele söödeti silo kahest rullihoidjast ning hein toodi des teiste tehnoloogiatega, paremini kontrollida protses- ruloonidena pullide magamisasemetele, kus selle jää- si ja laagerdamise tingimusi.

Juua said veised suvel Töö eesmärgiks oli uurida pikaajalise laagerdamise vabalt jõest ja tiikidest, talvel olid kasutusel kuul- mõju aberdiini-anguse tõu lihale ja määrata selle prot- termosjooturid 60 looma kohta kaks jooturit.

Veiste tapmisaegne vanus varieerus suhteliselt suurtes piirides, olles 18—33 kuud tabel 1.

moslemi paastumise kaalulangus hommikusooki slimming

Materjal ja metoodika Siiski nelja looma vanuse erinevus oli kolm kuud. Suure vanuste erinevuse põhjuseks oli ekstensiivsel Loomad.

Kuus uurimuses osalenud aberdiini-anguse pidamisel esinev pullide erinev kasvukiirus, mille tõugu lihaveise pulli pärinesid ühest Eesti lihaveise- tõttu osad veised saavutasid soovitava elusmassi teis- kasvatuse farmist. Veiseid peeti traditsioonilisel viisil test hiljem. Vasikad kasvasid oma emade tapamajja saabumisest. Tapaprotsessi käigus märgista- juures frf rapid fat loss pdf võõrutamiseni umbes 7—8 kuu vanuseni ti veiserümbad kõrvamärgil oleva numbriga.

Tapa- karjamaal.

ISSN - Footer

Pärast võõrutamist kuni tapmiseni oli nen- järgselt veiserümbad kaaluti ja hinnati väljaõppinud de põhisöödaks suveperioodil karjamaarohi ja lisaks klassifitseerija poolt SEUROP süsteemi kasutades anti neile mineraale ja soola. Talveperioodil kuulus subjektiivselt. Silo varuti Poolrümbad kõrreliste suhtega kultuurrohumaalt timut, karjamaa- lõigati veerandrümpadeks ja transporditi Pullidele söödeti esimese niite silo, mis nii- Organoleptilised näitajad olid rulli- Tabel 1.

Uuringus osalenud veiste üldiseloomustus Table 1. Liha keemiline koostis määrati Liha veesidumisvõime määrati Grau ja Hammi lihalaboris laagerdumise Meetod põhineb lihast duspäeval pärast tapmist. Tehnoloogilistest näitajatest tuhavabale millimeetrise läbimõõduga filter- mõõdeti liha happesust pH-väärtustelektrijuhtivust, paberile nr 43, MN m ühekilogrammise raskuse veesidumisvõimet, värvust, laagerduskadu, keeduka- alla kahe klaasi vahele.

DisplayLogo

Laiaks vajutatud liha ja märja du, keemilisest koostisest liha kuivaine- rasva- tuha- laigu alad mõõdetakse planimeetriga ning leitakse ja valgusisaldust. Liha pH-väärtust, värvust ja elektri- lihast filterpaberile eraldunud vesise ala pindala. Lihaste keemilise koostise keskväärtused 14 päeva Samuti ka kolme lihaveise termiliselt töödeldud MLD pärast tapmist ±standardviga lõiketugevust.

Proovitükkide võtmiseks kasutati Table 2. Average values of chemical composition of muscles after 14 days of slaughtering ±standard error riided slim alla, millele oli kinnitatud proovivõtu toru diameetriga 11 mm.

mis toitu poletada rasva kiiresti head toidud slim alla

Igast lihaproovist lõigati piki Kuivaine- Valgu- Tuha- Rasva- lihaskiudu proovivõtu toru abil välja kuni kümme sisaldus, sisaldus, sisaldus, sisaldus, proovitükki, seejärel alustati nende lõikamist risti Lihas Dry matter Protein Ash Fat content, content, content, content, lihaskiude. Suur ümarlihas Statistiline analüüs. Frf rapid fat loss pdf ja korrelatsioon- Liha veesidumisvõime iseloomustab liha võimet analüüs tehti paketi Statistical Analysis System SAS, hoida endas vett ning seda väljendatakse protsentides abil.

Vähimruutude keskmised laagerdusaegade liha massi suhtes. Toorproteiinisisaldus määrati tude keskmised erinevad oluliselt tõenäosus vähemalt metoodikaga AOAC Tuhasisaldus määrati tuhastamise teel muh- Tunnustevaheliste seoste kirjeldamiseks kasutati velahjus vastavalt ISO standardile Pearsoni korrelatsioonikoefitsenti. Laagerduskao määramiseks kaaluti vaakumpakenda- tud proovitükk, pakend avati ja eraldati liha.

Pakend Tulemused koos eraldunud lihamahlaga kaaluti ja seejärel valati lihamahl pakendist välja, see pesti ja kuivatati ning Tehnoloogilised parameetrid.

lepland.ee89: Lyle McDonald: Everything about Rapid Fat-Loss!

Katseandmetel oli kaaluti uuesti. Seejärel arvutati eraldunud lihamahla Veiseliha keedukao leidmiseks kaaluti proovitükid ja asetati need kilekottidesse ning kuumutati vesivannis temperatuuril 95ºC kuni proovisisese temperatuur oli 72—76ºC. Proovid võeti vesivannist välja ja jahutati toatemperatuurini, seejärel kaaluti ning arvutati keedu- kadu.

Proovitükkide ettevalmistamine ja lõiketugevuse määramine toimus WB metoodika alusel Savell jt, TMS Pro teh- nilised andmed olid: 1.

V-kujuline, 60 kraadine nurgaga lõiketera, paksu- sega 1, mm. Joonis 1.

Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus

Figure 1. Changes of pH-value ± standard error during ageing Testiti kuue lihaveise termiliselt töödeldud MTM lõiketugevust laagerdamise Mõlema lihase puhul langeb liha hap- MLD lihase veesiduvused olid võrreldes MTM liha- pesus pH-väärtus veidi laagerdusaja pikenemisega.

Edaspidisel laagerdamisel aga MLD veesiduvus korral väiksem, 0, Osadel MTM met kaalulangus esine- tõusis oluliselt ning oli Tegemist samal tasemel kui MTM lihaste veesiduvus. Ilmselt võis olla lihaste osalise mikrobioloogilise saastumisega toimub MLD lihases vee intensiivsem eraldumine lihaproovide vaakumpakendamisel.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Popular in 63 Countries.

Laager- dusaja edasisel pikenemisel Joonise 2 andmetel MTM lihaste elektrijuhtivus suureneb laagerdumisaja pikenemisega 5,53 mS võrra. Samuti suurenes ka MLD lihaste elektrijuhtivus laa- gerdusperioodi pikenemisega, kuid elektrijuhtivuse näitajad oli võrreldes suur ümarlihasega veidi kõrge- mad.

Account Options

Elektrijuhtivuse muutus laagerdusaja kestel oli antud lihase korral siiski oluliselt väiksem 0,4 mS kui MTM lihase puhul. Seega võib väita, et laager- Joonis 3.

momos rasva kadu kmg kaalulanguse ulevaated

Liha veesiduvuse ± standardviga muutus laager- damisprotsessi kestel vabaneb lihaskiudude vaheline dusaja jooksul lihamahl, mille tõttu suureneb veiseliha elektrijuhti- Figure 3. Changes of water binding capacity ± standard error vus.

Seega võib oletada, et lihaskiudude kõige intensiivsem lagunemine toimus Seda tulemust kinnitavad ka veesiduvuse tulemused, kus see näitaja oli madalam laagerdusaja keskel. Joonis 2. Elektrijuhtivuse ± standardviga muutus laagerdus- aja jooksul Figure 2. MTM lihas sidus pa- remini vett Edasisel laagerda- laagerdusaja jooksul misel jäi MTM lihaste veesiduvus suhteliselt stabiil- Figure 4.

Lihaveiste MTM lihaste värvus muutus laagerdumi- Korrelatsioon MTM lihase pH-väärtuse ja laagerdus- se kestel tumedamaks, kusjuures intensiivsem värvuse kao vahel oli nõrgalt negatiivne, kuid statistiliselt muutus toimus laagerdumise Seega võib väita, et liha hapendumisel kulu, mis kulus lihaste proovitükkide deformeerimi- pH-väärtus langeb eraldub enam lihamahla. Ka MLD lihaste kem kulus energiat küll 28 päeva laagerdunud lihas- keedukadu suurenes MLD lihaste puhul algas lihaskiudude intensiivne la- gunemine pärast Joonis 5.

Keedukao ± standardviga muutus laagerdusaja jooksul Figure 5.

Lembit Lepasalu R.