Liigu sisu juurde

Nende ainete kasutamine on vastuvõetamatu. Selle omaduse tõttu on lisandile iseloomulik ka neurostimuleeriv toime kehale. Pea meeles, et ravimi kasutamine ilma kehalise aktiivsuse lisamiseta on kehale kasulik, kuid see ei mõjuta kehakaalu langetamise protsessi.

Asjaomase lepingu rakendamisel käsitatakse mõne teise konventsiooniosalise territooriumile eksportimisel konventsiooniosalise territooriumilt pärinevate toodetena järgmisi tooteid: a täielikult konventsiooniosalises riigis saadud või toodetud tooted artikli 4 rasva kadude eksperdiarvamused b konventsiooniosalise territooriumil saadud või toodetud tooted, milles on kasutatud rasva kadude eksperdiarvamused, mis ei ole täielikult konventsiooniosalise territooriumil saadud või toodetud, tingimusel et neid on kõnealuse konventsiooniosalise territooriumil artikli 5 tähenduses piisavalt töödeldud; c Euroopa Majanduspiirkonnast EMP pärinevad tooted Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 4 tähenduses; neid tooteid käsitatakse Euroopa Liidust, Islandilt, Liechtensteinist või Norrast pärit toodetena, kui need on eksporditud vastavalt kas Euroopa Liidust, Islandist, Liechtensteinist või Norrast mõnesse konventsiooniosalisse riiki, mis ei kuulu EMP konventsiooniosaliste hulka.

Lõike 1 punkti c sätteid kohaldatakse üksnes tingimusel, et importiva konventsiooniosalise ning EMP riikide Euroopa Liit, Island, Liechtenstein ja Norra vahel kohaldatakse vabakaubanduslepinguid.

rasva kadude eksperdiarvamused

Artikkel 3 Päritolu kumulatsioon 1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, käsitatakse tooteid teise konventsiooniosalise territooriumile eksportimisel eksportiva konventsiooniosalise territooriumilt pärinevate toodetena, tingimusel et need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud Šveitsist sh Liechtensteinist ,[1] Islandilt, Norrast, Türgist või Euroopa Liidust pärinevaid materjale, tingimusel, et eksportiva konventsioonisalise rasva kadude eksperdiarvamused tehtud töö või töötlus on artiklis 6 osutatud toimingutest ulatuslikum.

Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

rasva kadude eksperdiarvamused

Ilma et see piiraks artikli 2 rasva kadude eksperdiarvamused 1 kohaldamist, käsitatakse tooteid eksportiva konventsiooniosalise territooriumilt pärinevate toodetena, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud materjale, mis pärinevad Fääri saartelt või Kui eksportiva konventsiooniosalise territooriumil tehtav töö või töötlus ei ole artiklis 6 osutatud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud või toodetud toode eksportiva konventsiooniosalise territooriumilt pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisandunud väärtus on suurem kui mis tahes muu lõikes 1 või 2 osutatud konventsioonisaolise territooriumilt pärinevate kasutatud materjalide väärtus.

Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks selle konventsiooniosalise territooriumilt, kust pärinevate, eksportiva konventsiooniosalise territooriumil toodete valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega materjalide väärtus on suurim. Lõikes 1 või 2 osutatud konventsiooniosaliste territooriumilt pärinevad tooted, mis ei läbi eksportiva konventsiooniosalise territooriumil tööd või töötlust, säilitavad teiste konventsiooniosaliste territooriumile eksportimisel oma päritolustaatuse.

rasva kadude eksperdiarvamused

Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni võib kohaldada üksnes järgmistel tingimustel: a päritolustaatuse saamisega seotud konventsiooniosaliste ning sihtkohaks oleva konventsiooniosalise vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe GATT XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut; b materjalid ja tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas konventsioonis sätestatud päritolureeglitega identsete päritolureeglite kohaldamisel ning c teatised kumulatsiooni kohaldamiseks vajalike nõuete täitmise kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C-seerias ning asjaomaste lepingute osaliseks olevates konventsiooniosalistes riikides sealse korra kohaselt.